المقررات الدراسية

  General (2008)

crd

 

C.code

 

crd

 

C.code

3

General Zoology (T)

ZY 100

 

3

Histology (T)

BIT 504

2

General Zoology( P)

ZY 111

 

4

Histology (P) 

BIT 514

2

Parasitology (T)

BIT 201

 

3

Immunology

BIT 505

1

Parasitology ( P)

BIT 211

 

3

Immunology (p)

BIT 515

3

General Microbiology (T)

BIT 202

 

2

Arabic A

ARAB1

3

General Microbiology )P)

BIT 212

 

2

English A

EN101

2

General Heredity (T)

BIT 203

 

17

Total credits

19

Total credits

 

crd

 

C.code

 

crd

 

C.code

3

  General Heredity ( P)

BIT 213

 

3

Immune Techniques

BIT 601

3

General Entomology (T)

BIT 301

 

3

Immune Techniques (p)

BIT 611

3

General Entomology    (P)   

BIT 311

 

3

Cancer Molecular Biology

BIT602

2

Cell Biology & Heredity (T)

BIT 302

 

2

Clinical Biochemistry

BIT50      

3

)Cell Biology & Heredity) (P)

BIT 312

 

3

Clinical Biochemistry (p)

BIT 519

3

Animal Physiology (T)

BIT 303

 

2

Arabic B

ARAB2

2

History of Libya

LIB.H

 

2

English C

EN103

19

Total credits

 

18

Total credits

crd

 

C.code

 

crd

 

C.code

3

Animal Physiology (P)

BIT 313

 

3

Genetic Engineering

BIT 603

3

Endocrinology

BIT 401

 

3

Genetic Engineering (p)

BIT 613

3

Medical Microbiology (T)

BIT 402

 

3

Histochemistry

BIT 604

3

Medical Microbiology (P)

BIT 412

 

2

Histochemistry (p)

BIT 614

3

Human Cell Biology (T)

BIT 403

 

3

Research Methods

BIT 605

2

Human Cell Biology (P)

BIT 413

 

2

Modern Diagnostic Methods

BIT 701

17

Total credits

 

16

Total credits

crd

 

C.code

 

crd

 

C.code

3

Hematology (T)

BIT 404

 

3

Modern Diagnostic Methods (p)

BIT 711

3

Hematology ( P)

BIT 414

 

3

Gene Therapy

BIT 702

3

Lab Techniques (T)

BIT 405

 

3

Animal Histoculturing

BIT 703

2

)Lab Techniques( (P)

BIT 415

 

3

Animal Histoculturing (p)

BIT 713

3

General Embryology (T)

BIT 406

 

3

Applied Microbiology

BIT 706

3

General Embryology (P)

BIT 416

 

2

Applied Microbiology (p)

BIT 716

17

Total credits

 

17

Total credits

3

Reproduction Bio techniques

BIT 500

 

3

Graduation Research

BIT 801

3

Cell Metabolism

BIT 501

 

3

Basic Industrial Biotechnology

BIT 802

3

Medical Entomology (T)

BIT 502

 

3

Basic Industrial Biotechnology (P)

BIT 812

2

Medical Entomology     (P)   

BIT 512

 

3

Bioinformatics

BIT 804

3

Molecular Biology (T)

BIT 503

 

3

Bioinformatics (P)

BIT 814

3

Molecular Biology (P)

BIT 513

 

2

Stem Cell Biology

BIT 805

17

Total credits

 

17

Total credits

3

Reproduction Bio techniques

BIT 500

 

3

Graduation Research

BIT 801

3

Stem Cell Biology (p)

BIT 815

 

3

Molecular Immunology

BIT607

3

Applied Embryology

BIT806

 

3

Physiological Animal Environment

BIT606

2

Applied Embryology

BIT816

 

3

Carcinogens

BIT808    

3

Parasites Physiology &Immunity

BIT708

 

3

Pest Control

BIT704

3

Medical Toxicology

BIT705

 

2

ةMolecular Parasitology

BIT809

17

Total credits

 

17

Total credits